Proces rekrutacyjny przyjmuje charakter ciągły i otwarty od 01.2014 r do 12. 2014  r.

1 I etap: Zgłoszenie

MMŚP z obszaru Dolnego Śląska zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszają swoją kandydaturę przez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w Biurze Projektowym, bądź na stronie internetowej. Zainteresowane podmioty muszą spełniać następujące warunki:

  1. Status MŚP,
  2. Siedziba w woj. dolnośląskim bądź deklaracja  chęci rozpoczęcia działalności na obszarze Dolnego Śląska,
  3. Złożenie kompletnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej
1 II etap: Weryfikacja i wybór uczestników projektu:

O przystąpieniu do projektu zadecyduje Komisja Rekrutacyjna. Pierwszeństwo udziału będą mieć kobiety oraz osoby pow. 50 roku życia. W przypadku zbyt dużej liczby zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa, w razie konieczności dodatkowym kryterium rozstrzygającym będzie udział Beneficjentów Ostatecznych w szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską w przeciągu ostatnich dwóch lat oraz weryfikacja posiadania bariery finansowej.

1 III etap: Moja firma została zakwalifikowana do projektu ! Co dalej?

Przedsiębiorstwa, które zostaną zakwalifikowane do projektu wyznaczają swoich pracowników, którzy wezmą udział w cyklu szkoleniowo-doradczym. Uczestnicy wypełniają następujące dokumenty:

  1. Formularz danych osobowych,
  2. Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
  4. Zezwolenie na rozpowszechniania wizerunku.

Wybór tematyki szkoleń wynikać  będzie z analizy i potrzeb MMŚP.
Miejsca spotkań zostaną dostosowane do potrzeb oraz preferencji grupy docelowej. Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o projekcie mogą Państwo znaleźć na stronie:

www.lepszafirma.pl

a także w:

Centrum Doradztwa Europejskiego Marcin Domagała ul. Armii Krajowej 10/8 50-541 Wrocław tel. 71 733 69 02

 

FORMULARZ zgłoszeniowy umowa
 rekrutacja_do uzupełniania  lista oddelegowanych pracowników
 samozatrudnienie  zaświadczenie pracownika
 de minimis  formularz
 sprawozdania  dane uczestnika
 deklaracja  dane osobowe
 wizerunek  spakowana dokumentacja

dok- word